Integritetspolicy

Vilka vi är

Songwriters of Kvarken består av fem organisationer;

  • Lappfjärd Folkhögskola (Lappfjärd, Finland)
  • Yrkesakademin i Österbotten (Jakobstad, Finland)
  • Högskolan Novia (Vasa, Finland)
  • KulturAkademin (Storuman, Sverige)
  • Songwriters Academy of Sweden (Örnsköldsvik, Sverige)


Vår webbplatsadress är: https://www.songwritersofkvarken.com.

För Songwriters of Kvarken är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Lyyti

Deltagarregister för events och mejlutskick.

Mailchimp

Register med kontaktuppgifter till intressenter och deltagare.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifter behandlas för att kunna genomföra uppdraget mellan Songwriters of Kvarken och den registrerade (den potentielle evenemangsdeltagaren) samt i tillämpliga delar, på basen av den registrerades samtycke, i samband med, och för att möjliggöra, anmälningar, kontakt, marknadsföring, beställningar, rapportering och andra åtgärder som hör ihop med hanteringen av kundrelationen.

Uppgifter om deltagande i seminarier kan användas för profilering och marknadsföringsåtgärder samt för anpassande av kundkommunikationen på ett för den registrerade intressant sätt. Personuppgifterna behandlas  i samband med sändandet av nyhetsbrev och deltagande i evenemang och andra marknadsföringsåtgärder.

Om den registrerade inte lämnar de begärda uppgifterna i den mån som uppgifterna hör ihop med anmälningen till evenemanget, kan Songwriters of Kvarken inte ta emot den registrerades anmälning och inte heller förbinda sig till avtalet gällande deltagande i evenemanget mellan Songwriters of Kvarken och den registrerade.

Personuppgifternas uppbevaringstid

Personuppgifterna bevaras i Lyyti och Mailchimp så länge som det behövs för att möjliggöra den registrerades anmälning och det evenemang som anmälningen gäller. Dessutom bevaras uppgifterna för möjligheten att få fler inbjudningar till liknande aktiviteter i Songwriters of Kvarkens deltagarregister.

Registrets personkategorier samt datainnehåll och personuppgiftskategorier

Personkategorier vars uppgifter kan användas är deltagare i det evenemang som Songwriters of Kvarken arrangerat eller personer som gett tillstånd till marknadsföring.

I registret behandlas bl.a. för- och efternamnet på en deltagare som anmält sig till Songwriters of Kvarkens evenemang, kontaktuppgifter samt för evenemanget nödvändiga uppgifter som deltagaren angivit. Anmälningsuppgifter till evenemanget som den registrerade själv angivit kan innehålla bl.a. följande uppgifter: e-post, telefonnummer, företag/organisation eller information om allergier. All irrelevant information raderas.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter som deltagaren angivit, som lagts in på uppdrag av den registrerade eller påträffats av Songwriters of Kvarken som potentiell intressent förs in i Lyyti och/eller Mailchimp för möjligheter till marknadsföringsåtgärder.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Registeruppgifter delas inom Songwriters of Kvarken och bland evenemangets intressentgrupper (endast för- och efternamn samt tillhörighet). Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

Principer för skyddet av registret

Uppgifterna bevaras under tekniskt beskydd. Fysiskt tillträde till uppgifterna har förhindrats genom lösenord samt andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter och flerstegsidentifiering. Obehörig tillgång förhindras också med hjälp av bl.a. brandmurar och tekniskt skydd. Endast Songwriters of Kvarken och särskilt utnämnda tekniska personer har tillgång till registeruppgifterna. Endast utnämnda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifterna i registret. Användarna har tystnadsplikt. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och de kan återlämnas/raderas vid behov.

Den registrerades rättigheter

En person som finns i registret har rätt att bl.a.:

  • Av Songwriters of Kvarken begära tillgång till personuppgifter som gäller honom eller henne samt rätt att be om korrigering eller radering eller begränsad hantering av uppgifterna i fråga eller motsätta sig behandlingen och rätten att överföra uppgifterna från ett system till ett annat.
  • Granska och vid behov låta korrigera vilka uppgifter som finns om honom eller henne i registret. Begäran ska framföras skriftligen till Songwriters of Kvarken. Personen i registret har rätt till ändringar i de uppgifter som registrerats felaktigt om honom eller henne i registret.
  • I den mån som behandlingen av personuppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke kan han eller hon när som helst återkalla sitt samtycke utan att detta inverkar på lagenligheten i den behandling som utförts på basen av samtycket innan det återkallats.
  • Anföra besvär gällande behandlingen av personuppgifterna hos tillsynsmyndigheten.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.